O projekcie "Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy”

ORGANIZATORZY

Projekt „Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z następującymi instytucjami:

1. Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

2. Sądecką Izbą Gospodarczą w Nowym Sączu

3. Fundacją Rozwoju Regionu Rabka

4. Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

5. Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

6. Stowarzyszeniem "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju" w Suchej Beskidzkiej

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

1.11.2011 - 31.10.2014

 

REKRUTACJA

Poniżej formularz umożliwiający rekrutację do projektu:

https://www.ike.efsart.eu/efsart/portal/media-type/html/user/anon/page/default.psml/js_pane/rekrutacja_marr

 

GRUPY DOCELOWE – UCZESTNICY PROJEKTU

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Małopolski), posiadające siedzibę, oddział, filię na terenie województwa małopolskiego, spełniające kryteria działania 8.1.1 PO KL oraz mogące ubiegać się o pomoc de minimis.

Z doradztwa oferowanego w ramach projektu skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa, u których występują bariery rozwoju przedsiębiorczości, możliwe do przezwyciężenia poprzez znalezienie innowacyjnych rozwiązań i doradztwo w ramach projektu.

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest rozwój przewagi konkurencyjnej mikro, małych i średnich małopolskich przedsiębiorstw, dzięki rozwiązywaniu problemów biznesowych, dostosowując ich firmy do aktualnych wymogów rynku.

 

ZAKRES DORADZTWA

Doradztwo ma na celu podniesienie konkurencyjności firm, będących uczestnikami projektu, poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne oraz marketingowe i świadczone będzie m. in. w następujących obszarach:

 

- aspekty formalno-prawne, dotyczące prowadzenia działalności, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, w tym zobowiązania publicznoprawne, obowiązki wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych,

- marketing przedsiębiorstwa - konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym narzędzi informatycznych, marketingowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu,

- organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem - organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, sieci powiązań i klastry,

- finanse przedsiębiorstwa - zastosowania narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu, formy opodatkowania działalności; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej,

- eksport - prowadzenie działalności gospodarczej za granicą.