Małopolskie Centrum Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka zakończyła realizację projektu:
Małopolskie Centrum Ekonomii Społecznej”
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA  EKONOMII SPOŁECZNEJ,PODDZIAŁANIE 7.2.2 WSPARCIE EKONIMII SPOŁECZNEJ

 

Celem projektu była promocja ekonomii społecznej w środowiskach lokalnych, głównie na terenach wiejskich i małych miast, stymulowanie powstawania nowych i zwiększenie efektywności już działających PES poprzez kompleksową pomoc doradczo-szkoleniową.

Czas trwania projektu: 01.01.2009-31.12.2010